Tietosuoja -ja rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄN NIMI JA OSOITE
Boomond Hosting Ky
Läkkisepänkuja 7
00620 Helsinki
OVT: 003728429917
Välittäjä: E204503
+358 45 222 3340
[email protected]
Y-2842991-7

2. REKISTERIN NIMI
Tilausrekisteri

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN KÄYTTÖTARKOITUS
Tietoja kerätään weppihotelli.fi verkkopalveluun liittyvien palveluiden tuottamiseen ja tarjoamiseen. Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää tiedotteisiin, etämyyntiin sekä laskutuksen ja muiden asiakassuhteeseen liittyviin toimenpiteisiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä puitteissa.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:
• Tilaajan etu- ja sukunimi
• Henkilötunnus
• Yrityksen nimi ja Y-tunnus
• Postiosoite
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot
• Mahdolliset luvat ja suostumukset
• IP-osoite
• Tilausnumero
• Tilattu tuote / palvelu

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisterin tiedot saadaan käyttäjältä itseltään. IP-osoite tallentuu jokaisesta lomakkeen kautta lähetetystä tilauksesta. Tämän lisäksi keräämme  statistiikkaa mm. Google Analytics, Google Adwords palveluista.

6. TIETOJEN LUOVUTUS
Boomond Hosting suojaa sille luovutetut henkilötiedot asianmukaisesti eikä lähtökohtaisesti luovuta niitä ulkopuolisille. Henkilötietojen luovutukseen tuomioistuimelle tai viranomaiselle on oikeus, mikäli tiedoilla on perusteltu merkitys riita- tai rikosasian selvittämisessä myytyjen palveluiden käyttöön liittyen taikka muutoin lain niin vaatiessa.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, maksamattomat laskut tai perintätoimet anna perustetta pyynnön eväämiseen.

7. REKISTERIN SUOJAUS
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Työntekijät ovat velvoitettuja noudattamaan
salassapitosopimusta, jonka soveltamisalaan kuuluvat työssä tietoon saadut henkilötiedot. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla asianmukaisilla teknisillä keinoilla suojattuja.

8. KIELTO- JA TARKASTUSOIKEUS
Käyttäjällä on oikeus maksutta kieltää itseään koskevien tietojen edelleen luovuttaminen, käyttäminen etämyyntiä varten sekä tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu, ottamalla yhteys osoitteeseen [email protected]. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

9. OIKAISUOIKEUS
Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää rekisterin tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä.
Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan osoitteeseen [email protected].

10. HENKILÖREKISTERIN JA REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS
Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen. Vanhentuneet ja  tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti.

Vieritä ylös